Karar Destek Sistemleri

Karar Destek Sistemleri

İşletmelerde hemen her gün birçok konuda karar alınır. Kararların amaca en uygun, hızlı ve koşullara en uyumlu olması işletmeye rekabet üstünlüğü sağlar. Geleneksel karar verme yöntemlerinin aksine karmaşık problemlerin çözümünde Karar Destek Sistemi veri, model ve bilgi teknolojilerini içeren bütünleşik bir sistemdir. Genel yapısına baktığımız zaman gelişiminin ilk yıllarında bütünleşik sistemden kopuk ayrı ayrı sistemler şeklindeydi. Günümüzde ise işletmenin bütün sistemlerinden beslenen geniş bir havuzdan veri sağlayıp ‘veri çıkarımı’ (Datamining) yapmayı sağlamaktadır. Veriye dayalı Karar Destek Sistemleri Veri tabanlarındaki gizli eğilim ve ilişkileri bulma, bunları göz önünde bulundurarak tahminler çıkarmayı amaçlayan teknolojidir.

Karar Almanın Önemi İş dünyasındaki karmaşıklık git gide artmaktadır. Bu karmaşıklıkta alınan kararların uygunluğu ve çoğunlukla topluca alınması gerekmektedir. Takım çalışmasıyla ortak kararlar alınıp karmaşık problemlerin en hızlı ve etkili şekilde çözülüp karar verilmesi amacıyla karar destek sistemleri geliştirilmiştir.

Karar Destek Sisteminin yaptıkları:

  • Karar işlemlerini yapısallaştırma
  • Tekrarlanan kararlarda kolaylık sağlama
  • Organizasyonel planlama ve kontrolün tek merkezde tutulması
  • Kararları otomatikleştirme
  • Analitiksel veri toplayıp işi destekleme
  • Yöneticiler için Bilgi sağlama

Karar Destek Sistemlerinin Yararları:

KDS verileri işleyip anlamlı sonuçlar çıkarmayı hedefler, işletmenin daha iyi anlaşılmasını, bu sonuçlar doğrultusunda işletme tarafından atılacak adımlarda alternatiflerin sayısının artmasına yardımcı olur. Beklenmedik durumlarda kararların otomatikleşmesini ve hızlı sonuçlar vermesi nedeniyle zaman tasarrufu sağlar. Karar destek sistemleri, karar alma olgusuna çok geniş açıdan bakarak, yöneticilerin sorunu bir bütün olarak görmelerini sağlar. ′ Karar destek sistemi, yöneticiyi karar alma sürecinde devre dışı bırakmaz; tersine en son kararı yöneticinin vermesi yönünde yöneticiye ışık tutar. ′ Karar destek sistemleri, karar almaya hız ve güvenilirlik kazandırır Karar destek sistemi, soruna uygun matematik ve istatistik modeller kullanımı sağlar. ′ Karar destek sistemi, işletmenin her düzeydeki birimlerine ve birim yöneticilerine karar desteği sağlar, onların karar vermede yürek güçlerini arttırır. ′ Karar destek sistemi, bir taraftan kapsamlı veri tabanları sağlar, diğer taraftan da arzu edilen verilere kolayca ulaşmayı sağlar

Paylaş