KREDİ KULÜBÜM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (“KREDİCO”) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kredi Kulübüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Kredico”), siz değerli müşterilerimize ait tüm kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla bir takım temel kurallar benimsemiştir. Kredico bu temel kurallara uygun davranarak müşterilerinin Kredico’ya duyduğu haklı güveni korumayı amaçlamaktadır. İşte bu temel kuralların çerçevesini çizen; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Aydınlatma Yükümlülüğü: Kanun kapsamında aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yer alan Kredico veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Veri sorumlusu sıfatı ile Kredico; kişisel bilgilerinizi kaydedecek, saklayacak, faaliyetlerini devam ettirebilmek için güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda Kredico grubu (Kredico ve/veya bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şube ve ofislerini ifade eder) dahil yine yurt içinde ve dışında mukim üçüncü kişilerle paylaşabilecek, sınıflandırabilecek ve Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yönetim: Kişisel verilerinizi web sitemiz, mobil uygulamalarımız, çağrı merkezimiz, kiosklar gibi kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplayabiliriz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Kredico kişisel verilerinizi sizi tanımak ve kredi riskinizi değerlendirerek kredi, kredi kartı, sigorta, mevduat gibi finansal ürünlere ve taksitli, vadeli ve senetli satış, kiralama vb. gibi diğer mal ve hizmetlere daha ekonomik ulaşmanızı sağlamak, kredi riskinizi tespit etmek, sizlere daha iyi hizmet verebilmek, alternatif ürünler ve size özel kampanyalar sunabilmek amacıyla Kredico grubu ve Kredico’nun uygun göreceği diğer kişi ve kuruluşlarla Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir.

Kredico Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve mevzuatının izin verdiği kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişiler; BDDK, SPK, TCMB, MASAK, Hazine Müsteşarlığı gibi düzenleyici otoriteler, gerek yurt içinde ve gerek yurt dışında kurulu bulunan Kredico grubu şirketleri, hizmet ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere işbirliği yaptığımız bankalar, faktoring, finansal kiralama, tüketici finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile sigorta şirketleri ve diğer üçüncü kişiler ile taksitli veya vadeli satın alma yapmak istediğiniz kişi ve kurumlardır.

Kanunun 11’inci Maddesi Çerçevesinde Müşterilerimizin Hakları: Kredico’ya başvurarak; a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, e) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlmelerin bildirilmesini isteme, g) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve ğ) kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kredico’ya üye olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a uygun olarak Kredico tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan hizmet sağlayıcı firmalar ile Kredico grubuyla paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da işlemle ilgili olarak tutulmasına ve saklanmasına muvafakat ediyorum.

Kredi Kulübüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. Adres: Nispetiye Mah. Gümüş Sok. No: 6/2 Beşiktaş 34340 İstanbul. Tel: 0850 5325486. ITO sicil no: 967093. Mersis no: 0589047613400018. Web sayfası: www.kredico.com. Daha fazla bilgi için destek@kredico.com.